M.Ed. ILT SITI SPU ศึกษางานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ หวังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้านการศึกษา

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน เข้าเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงตามโครงการ “M.Ed. ILT Student ONE DAY TRIP”ในการเข้าศึกษาเรียนรู้งานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ TK Park และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลกัน การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ เล่าต่อว่า ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดกิจกรรม “M.Ed. ILT Student ONE DAY TRIP”นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เพื่อเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษาใหม่ๆของนักศึกษา พร้อมนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางการเรียนรู้แบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , , , ,