ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” สกว.

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รองศาสตร์จารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนซ้ายสุดแถวนั่ง)เป็นผู้แทนอธิการบดีในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมลงนามจาก สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน กลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน กลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน

โดยโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ในขอบข่ายการให้ทุนของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักวิจัยทุกคนสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีบทความสำคัญในการผลักดันให้งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: