อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11”

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและผลผลิตจากชายแดนใต้ เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายในชื่องาน “ของดีจากชายแดนใต้” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าชายแดนใต้ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ เกษตรกร ประชาชน และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา โดยการจัดงานปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการจัดงาน ซึ่ง มียอดการจำหน่ายสินค้า รวม 10 วัน เป็นมูลค่า 13.188 ล้านบาท สร้างรายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

สำหรับการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 นี้ มีพื้นที่การจัดงานกว่า 3,000 ตารางเมตร คัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (โรตี ชาซัก ข้าวยำ นํ้าบูดู ข้าวมันไก่เบตง) และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.mof.or.th www.ortorkor.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: ,