สถาบันวิจัย มช.จัดงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เอกชัย มหาเอก ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” และ เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการงบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 โดยโครงการ “การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ” โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” และโครงการ “ล้านนาเล่าว่า…” โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้าน ล้านนาสร้างสรรค์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักปั่น ร่วมงาน

โดยรศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ เผยว่ากิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประยุกต์องค์ความรู้ด้านสารเทศในการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวในชื่อ CMStory เป็นการใช้เทคโนโลยีด้าน Computer vision ความรู้เชิงพัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อบริการความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้งานโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ

เส้นทางปั่นที่จำลองขึ้น ในกิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นเพียงระยะสั้นๆ โดยเริ่มต้นจาก อนุสารีย์สามกษัตริย์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร-วัดสวนดอก พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน สื่อวีดิทัศน์ และเว็ปไซต์ http://innotrans.sri.ac.th นอกจากเส้นทางจำลองที่ได้เปิดตัวในวันนี้ ยังมีอีก 3 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 แอ่วม่วน จวนผ่อความฮ่วมใจ๋ ท่องเที่ยวนย่านฝั่งปิง และย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ รวมถึงเรื่องราวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการย้ายกู่พระอิฐ

เส้นทางที่ 2 คือ แอ่วม่วน จวนผ่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา เส้นทางนี้จะเห็นร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาความผูกพันทางศาสนากับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมด้านการสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเจ้าผู้ครองนครในเมืองเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่สำคัญในอดีตสู่พิพิธภัณฑ์ คลังความรู้แก่คนรุ่นใหม่

เส้นทางที่ 3 แอ่วม่วนผ่อพลังศรัทธา นักพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ทางโครงการ ฯ ขอร่วมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่เป็นนักพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอดีต

งานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นงานเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ศูนย์วิจัยด้านล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆที่สำคัญในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ประยุกต์องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่อยอดภูมิปัญญาด้านล้านนา มุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการความรู้สู่ชุมชน

ด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯ นี้เป็นการนำเสนอความสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ โดยผลสำเร็จของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานและนำองค์ความรู้หลายด้านมาประยุกต์เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ( 2561-2564 ) เพื่อตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , , , ,