โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ได้รับรางวัลโรงแรมน่าอยู่ – น่าพัก ระดับเหรียญทอง จากเทศบาลเมืองเชียงใหม่

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เข้ารับรางวัลโรงแรมน่าอยู่-น่าพัก “Nice Hotel Programme” มาตรฐานระดับทองจากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการโรงแรม ทั้งการตรวจเพื่อควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 และตรวจประเมินสถานประกอบการโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก ประจำปี 61 จำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 30 แห่ง ซึ่งมาจากความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ รวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: บันเทิง
คำค้น: