เชิดชูคนดี ม.ศรีปทุม! มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 รางวัล เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ผู้มีผลการปฎิบัติงานดี มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ รักองค์กร มีจิตสำนึกในการให้บริการ

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 รางวัล ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการปฎิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ รักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรดีเด่นพร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันผลักดัน SPU มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาในระดับสากล เพื่อมาร่วมสร้างมหาวิทยาลัยศรีปทุม สู่การเป็น SPU Dynamic University ร่วมกัน โดยมี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ จึงได้บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาและมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยการสรรหาอาจารย์และบุคลากรดีเด่น เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 48 ปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์และบุคลากรดีเด่นจะพิจารณาอาจารย์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีจิตสำนึกในการบริการรักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทั่วไป
โดยจัดพิธีมอบรางวัลให่แก่อาจารย์และบุคลากรตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงาน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี
นักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน

นางชฎาพร ยอดทองคำ หัวหน้างานมาตรฐานหลักสูตร แผนกมาตรฐานการศึกษา สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ

นางสาวสมพร บางเกษม เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล แผนกมาตรฐานการศึกษา สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน

นายอาทิตย์ เสาธงใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติการ

นายมณเฑียร แก่นสน ครูปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเชิดชูเกียรติให้แก่ อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และพนักงานดีเด่น หากแต่ยังถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่อาจารย์และบุคลากรคนอื่นๆ ได้มีแนวทางความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานพร้อมมอบบริการที่ดีแก่นักศึกษาและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่องค์กรอีกด้วย อาจารย์เปรมจิต รองอธิการบดี กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,