สมาคมผู้เพื่อบกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าเมญ่าฯ จัดงาน Trust Me…เพราะฉันไม่ได้ “บ้า” สร้างพลังใจ ให้โอกาส เพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้เพื่อบกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จัดงาน Trust Me…เพราะฉันไม่ได้ “บ้า”ภายใต้โครงการ “สร้างพลังใจ ให้โอกาส เพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561”  โดยได้รับเกียรติจาก นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์ปริทรรศน์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ นางนุชจนี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ณ ลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ว่าปัจจุบันผู้บกพร่องทางจิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปและมีความสุข ให้สังคมได้หันกลับมาให้ความสำคัญและให้ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกิจกรรมภายในงานได้เปิดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการบกพร่องทางจิตด้วยกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ บทบาทการดูแลและปกป้องกลุ่มเยาวชนทางด้านสภาวะทางจิตใจ , แนวทางการดูแลผู้ป่วยหรือผู้บกพร่องทางจิตอย่างไรให้ถูกต้อง , บทบาทและหน้าที่ในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือภาคประชาชน , แผนนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางจิตในด้านการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และเสวนาปิดท้ายในหัวข้อเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือผู้บกพร่องทางจิต โดยระบบสแกนคิวอาร์โค้ด นอกจากนี้ยังเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้บกพร่องทางจิตเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต เป็นองค์กรอิสระ ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ของผู้ทุพลภาพทางร่างกาย ในปี 2556  ปัจจุบันมีเครือข่ายองค์กรกว่า 200องค์กร ทั้งในองค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรชมรม  สมาคม ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้บกพร่องทางจิตได้รับการยอมรับจากสังคม ได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เท่าเทียม และให้ผู้บกพร่องทางจิตเกิดความเชื่อมั่นต่อตนเองภายในสังคมอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สังคมจะได้หันมาให้ความสนใจกับความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนทั้งมวล โดยไม่แบ่งสถานะว่าเป็นกลุ่มคนประเภทไหน เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนในสังคม ก็อยากจะให้ได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเท่าเทียม สะดวกสบาย และเป็นมิตรกัน เข้าใจกันทุกๆคน”

 

ในส่วนของกรมสุขภาพจิตมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของของกลุ่มผู้บกพร่องทางจิตให้มีทักษะ และมีระบบมาตราฐานในการดูแลให้ได้มาตราฐานระดับสากล ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนในเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิต ของประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤติ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มผู้บกพร่องทางจิตและ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน อันจะนำสู่การบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุข

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , ,