มช. ร่วมกับหอการค้าเชียงใหม่ และ NCX Group ลงนาม (MOU) พัฒนาเทคโนโลยี การเงิน หรือ FinTech (ฟินเทค) ของภาคเหนือ

วิทยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ NCX Group เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Token Exchange) แห่งแรกของภาคเหนือ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี การเงิน หรือ FinTech (ฟินเทค) ของภาคเหนือมุ่งเน้นให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน โดยมี คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Thushara Weerakody CTO บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group และ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในครั้งนี้

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครอง ผู้ลงทุนอย่างชัดเจน ทำให้ที่ผ่านมาฟินเทคของประเทศไทย ได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการเงิน และ สตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการระดมทุนด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคน (Digital Token) ต่อสาธารณะชน หรือ ICO (Initial Coin Offering) จะเป็นกลไกใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระดมทุนของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะมีความคล่องตัว และแตกต่างจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก หรือ IPO ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยผู้ลงทุนจะ ได้รับเอกสารระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้ในสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart Contract โดยการร่วมมอืกันของ ทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ ในการเร่งจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Token Exchange แห่งแรกของภาคเหนือจะช่วยดึงผู้ประกอบการให้หันมาใช้บริการด้านการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “หอการค้าเชียงใหม่ มีความมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีแผนการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการด้านการเงินและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต”

Mr.Thushara Weerakody CTO บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group จำกัด ได้กล่าวว่า “NCX Group เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ และโครเอเชีย มุ่งเน้นในพัฒนาอุตสาหกรรม ฟินเทคระดับโลก ที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้กับผู้ลงทุน และสามารถยกระดับความน่าชื่อถือ ให้กับ ICO Portal และ Digital Token Exchange ที่กำลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน”

ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการจัดตั้งบริษัท CNX FinTech จำกัด ภายใต้ Holding Company ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการออก ICO หรือที่เรียกว่า ICO Portal โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นประธานอำนวยการ และมีรายนามกรรมการอำนวยการดังนี้ Prof. Günter Faltin, คุณวิภาวัลย์วรพุฒิพงศ์, คุณนิตย์วังวิวัฒน์, คุณวรวัฒน์ตันตรานนท์, ท.พ.ศิระ ฮั่นตระกูล, คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และคุณภิญโญ ดวงฉ่า ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจของภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถก้าวไปสู่ธุรกิจระดับนานาชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ซึ่งบริษัท CNX FinTech จำกัด มีแผนที่จะพัฒนา 10 ธุรกิจแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการ ICO ภายในปี 2562 นี้ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (PropTech), ธุรกิจการศึกษานานาชาติ (EduTech), ธุรกิจสุขภาพ (HealthTech), ธุรกิจอีคอมเมริ์ซ(Cross-BordereCommerce) เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การศึกษา, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,