เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ 19

สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก จัดการประชุมประจำปี 2018 ครั้งที่ 19 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีผู้ร่วมเดินทางมาประชุมกว่า 1,300 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก โดยมี มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค กล่าวว่า “การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสูงสุดร่วมกันตามโครงสร้างของสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาร่วมประชุมจาก 100,000 คน ครั้งนี้จะมีจำนวน 1,300 คน จาก 120 ประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในโลกที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมครั้งนี้ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ และ กรุงเทพ มีการทำงานเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับแก่ชุมชน สังคมในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ สดชื่น มีชีวิตชีวา เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนทั่วโลกอยากมาเยือน”
 
“ทุกครั้งที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพาผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่การจัดประชุมครั้งแรกของ สหพันธ์ เลขาธิการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เมื่อปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน หลังจากนั้นปีถัดไปได้นำเยาวชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 250 คนในปี 2559 และครั้งนี้ 2561 มีจำนวนกว่า 1,300 คนจากทั่วโลก” มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค กล่าวเพิ่มเติม
 
การจัดประชุมสภาฯ ครั้งแรกเมื่อปี พศ. 2398 มีจำนวนผู้แทนเข้าร่วม 99 คน จาก 9 ประเทศ ในวันที่ 8 กรกฎาคม นี้จะมีผู้แทนจากทั่วโลกมาร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เป็นการร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการทำงานของ สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อบริหารงาน ประเมินผลการดำเนินงานในช่วง ปี ที่ผ่านไป และคัดเลือกกลั่นกรองความสำคัญเร่งด่วนของการทำงานในอีก 4 ปีข้างหน้า
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี้ เราได้มีการทำงานก้าวหน้าอย่างมากด้านการมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเสริมสร้างพลัง เยาวชน ด้วยการพัฒนาผู้นำเยาวชนทั่วโลกกว่า 700 คน เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนา” ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับการสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี้ เราได้มีการทำงานก้าวหน้าอย่างมากด้านการมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเสริมสร้างพลัง เยาวชน ด้วยการพัฒนาผู้นำเยาวชนทั่วโลกกว่า 700 คน เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนา” ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับการสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
รูปแบบการทำงานของเราคือ การสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้เยาวชน เพื่อที่เขาจะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมโลกในอนาคต เราต้องการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเยาวชน 90 ล้านคน ให้มีพลัง ความสามารถ ดังนั้นการกำหนดหัวข้อสาระสำคัญในการประชุมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในระยะยาวในการเพิ่มพลังความสามารถให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในอนาคตต่อไป
 
การกำหนดหัวข้อสาระสำคัญของการประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลกครั้งนี้ ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แล้วเพิ่มเติมประเด็นการทำงานในอนาคตต่อไปอีก หัวข้อสาระสำคัญดังกล่าวคือ “การเพิ่มพลังเยาวชนใน 4 ด้านที่ดี” การเพิ่มพลังแก่เยาวชนเป็นหัวใจหลัก ของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ทั่วโลก และจะเป็นเช่นนี้เสมอตลอดไป เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง ในการกำหนดกลยุทธ์การทำงานระยะยาวใน 4 ด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่ การมีงานทำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยาวชนทั่วโลกจำเป็นและต้องการมากที่สุด เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยรวมต่อไป
 
กำหนดการประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนสร้างและกระชับความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ดังนี้1.การพิจารณาพันธกิจและการปกครอง 2.การเรียนรู้ในแต่ละประเด็นการทำงานด้านต่างๆ และการดำเนินงาตามแผนกลยุทธ์ในปี 2561- 2565 3.การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม 4.กลยุทธ์การพบปะสนทนาเพื่อสร้างความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว 5.การกำหนดจุดยืนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อเผยแพร่การทำงานของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั่วโลก
 
การประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนสร้างและกระชับความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ดังนี้ 1.การพิจารณาพันธกิจและการปกครอง 2.การเรียนรู้ในแต่ละประเด็นการทำงานด้านต่างๆ และการดำเนินงาตามแผนกลยุทธ์ในปี 2561- 2565 3.การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม 4.กลยุทธ์การพบปะสนทนาเพื่อสร้างความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว 5.การกำหนดจุดยืนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อเผยแพร่การทำงานของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั่วโลก
 
คุณราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเรารับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่ ยิ่งใหญ่และสำคัญทั้งของสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก และ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ประเทศไทยที่จะทำให้เราเป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้นจากบุคคลที่สำคัญทั่วทุกมุมโลก ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ยังจะได้ต้อนรับเพื่อนจากวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั่วโลกมาร่วมฉลอง 48 ปี ของการทำงานพัฒนาสังคมของสมาคมฯด้วย กระผมขอขอบคุณผู้มีส่วนในครั้งนี้ อันได้แก่ สหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก นำโดย ประธานฯ คุณPeter Posner เลขาธิการฯ คุณ Johan และทีมงาน Global Team ทุกท่าน ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) ที่ให้การสนับสนุน, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, คณะกรรมการสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งประเทศไทยและสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ เราคาดว่าการที่จะมีผู้คนมาประชุมในครั้งนี้จำนวน1,300 คน จาก 120 ประเทศ จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ตลอดการจัดประชุม 7 วัน 8-14 กรกฏาคมนี้ จำนวน 38-40 ล้านบาท”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม