เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้ก้าวพ้นขีดความยากจน

คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือ นำไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้ก้าวพ้นขีดความยากจน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 12,151 คน งบประมาณดำเนินการ 32,897,250 บาท เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน

สำหรับการดำเนินการนั้น แบ่งเป็นการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 703 คน งบประมาณ 5,427,000 บาท และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพ จำนวน 11,448 คน งบประมาณ 27,470,250 บาท

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้แจ้งเพื่อให้ทราบถึงแผนการปฏิบัติการฝึกตามอาชีพ (Action Plan) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต และผลการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งรอพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติให้หน่วยฝึกเปลี่ยนแปลงสาขาอาชีพได้ตามความประสงค์ของผู้ลงทะเบี ยนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สามารถเปลี่ยนสาขาฝึกได้ตามความต้องการของผู้ลงทะเบียนฯ นอกจากนั้นยังขอความอนุเคราะห์หน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อองกับการพัฒนาทักษะอาชีพอำนวยความสะดวก และสนับสนุนหน่วยฝึกฯ ในการประสานการขอใช้สถานที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และนัดหมายผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ เพื่อเข้ารับการฝึก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง