สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญ และเกษตรที่เข้าร่วมงานมากมาย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม 18 จังหวัด 1,930 กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ 640,916 ราย และยังมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 468 ไร่ ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง

การจัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”ในครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินงานเข้าร่วมงานและแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการและจัดในส่วนงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายและแสดงผลผลิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง อาทิ จัดบูธแสดงผลผลิตภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้แผนที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน งานวิจัยเด่น : ข้าว foodbank พันธุ์พืชใหม่ ชีวภัณฑ์ ฯลฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง การเสวนา เรื่อง ผู้บริโภคพบผู้ผลิต” สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทอผ้าและปักผ้าชนเผ่า การแสดงของเยาวชนบนพื้นที่สูง ฯลฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, เศรษฐกิจ