เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2018”

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชาจังหวัดลำพูน นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสากรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวงาน “Lanna Expo 2018” ณ Nimman Convention Center ชั้น 5 เชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จัด “Lanna Expo 2018” ระหว่างวันที่ 22 มิถุนานน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

โดยการแถลงข่าว “Lanna Expo 2018” นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)  โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงสินค้า และขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีโซนต่างๆ ที่เป็น Hi Light อาทิ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป,งานหัตถกรรม,การศึกษา,ล้านนา 4.0 ,อาหารและเครื่องดื่ม,กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว,กิจกรรมด้านสุขภาพ Health&Wellness และ International ที่เป็นการรวบรวมกงศุลทั้วเมืองเชียงใหม่ออกร้าน เพื่อเป็นการเชื่มโยงการค้าระดับประเทศ”

ด้าน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า “จังหวัดลำพูนได้มีการนำกิจกรรมด้ายวัฒนธรรม และของดีของเด่นเมืองลำพูนมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกับถึงที่ทั้ง ผ้าไหนยกดอก, ผ้าฝ้ายดอนหลวง, ลำไยแปรรูป (ไส้อั่วลำไย, กาแฟลำไย) รวมถึงเครื่องดื่มที่ทำจากลำไยทั้งหมด”

ด้าน นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสากรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “สำหรับจังหวัดลำปาง ได้นำของดีเมืองลำปาง ทั้งเซรามิก, น้ำแร่ และได้นำสินค้าแปรรูปเกษตรที่โดดเด่นและสามารถส่งออกได้เป็นอย่างดี คือ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม มาให้ได้ลองชิมกันที่งานอีกด้วย”

ทั้งนี้นโยบายสาคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 11 ข้อนั้น ในประเด็นที่ 6 ได้ให้ความสาคัญในการ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี 2561 -2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้าลงทุน และการค้าขายชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบูรณการดาเนินโครงการ ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดแสดงที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo ) สาหรับเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านการค้าการลงทุน การเกษตร และด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป

 

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , , ,