เชียงใหม่ Kick off ปรับโฉมพิพิธภัณฑ์การบิน สุ่ระดับอาเซียน กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 (Tango) ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ และกลุ่มช่างภาพอากาศยานไทย จัดกิจกรรม พัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 (Tango) หรือ Tango Big Cleaning Day โดยมี นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในเขตทหาร เตรียมโปรโมทเชียงใหม่ผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์การบินระดับอาเซียน เนื่องจากมีเครื่องบินที่มีประวัติศาสตร์ที่ทางคุณค่าสมบูรณ์ในระดับนานาชาติกว่า 30 ลำ สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน รองรับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นกิจกรรมด้านการบินในภูมิภาคต่อไป ด้านชมรมกิจกรรมอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมร่วมจัดกิจกรรมรองรับ ทั้งจัดกิจกรรมถ่ายภาพอากาศยาน และจัดงาน “Lanna Air Festival” กิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปี 2561 พร้อมต่อยอดจัดแอร์โชว์ระดับนานาชาติในอนาคต

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหารนั้น ทางกองทัพอากาศก็มีนโยบายที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) ในหน่วยทหารแบบบูรณาการ และยั่งยืน ที่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมเพื่อเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพลเรือนกับทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับล่าสุดที่ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 ได้ริเริ่มกำหนดแผนงานที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อากาศยานในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป ซึ่งพิพิธภัณฑ์อากาศยานแห่งนี้ จะเป็นสิ่งที่ได้สะท้อนสิ่งที่วีรบุรุษได้ใช้ในการประกอบวีรกรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนชั้นลูกหลานได้ระลึกถึง และจะเป็นการประกาศให้ ผู้มาเยือนได้ทราบถึงเกียรติคุณของกองทัพอากาศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ด้าน นาวาอากาศตรี คำรณ  ร้องกาศ  ผู้ช่วยประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 กล่าวว่า  ทางคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย  กองบิน 41  (Tango) ได้เห็นพ้องร่วมกับชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Aviation Activity Club และกลุ่มช่างภาพอากาศยานไทย  ว่าสถานที่ขอชมรมอนุรักษ์ฯ สามารถพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์อากาศยานของภาคเหนือที่มีความพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุดในอาเซียน เนื่องจากมีอากาศยานที่อยู่ในครอบครองจำนวนถึง 28 ลำ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและควรจดจำในด้านการบินของประเทศ

ดังนั้น จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย   กองบิน 41 ในกิจกรรม “Tango Big Cleaning Day 2018” พร้อมกันนั้นจะได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานในระยะยาวในการพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์การบินของภาคเหนือ รวมถึงช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สนใจด้านการบิน นักท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้มาเรียนรู้ และร่วมอนุรักษ์สินทรัพย์ที่ทรงคุณค่านี้ของประเทศ อันจะส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารแบบบูรณาการและยั่งยืน  ประการสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ

ด้านนายอาคม  สุวรรณกันธา ประธานชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Aviation Activity Club กล่าวว่า ชมรมฯ เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้รักการบินและอากาศยานในพื้นที่ และต้องการประชาสัมพันธ์ให้เกิดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์เชิงการรับรู้ความสำคัญเกี่ยวกับการบินและอากาศยานในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจการบินที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนาคต  และส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงและเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบินในอนาคต

“ชมรมฯ จึงได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย  กองบิน 41 และกลุ่มช่างภาพอากาศยานไทยหรือ TAPG จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41  ก่อนที่จะเตรียมที่จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอีกคือกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเครื่องบินหรือ Vintage Aviation Portrait Workshop 2018 @Tango  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจึงจะได้จัดงาน Lanna Air Festival 2018     ณ สนามบินสหพัฒน์ จังหวัดลำพูนในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบิน ก่อนยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานในระดับนานาชาติในอนาคต หรือ Lanna International Airshow   อันจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต”

เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้เกิดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงการบิน-อากาศยานของภาคเหนือให้มีความยั่งยืน  รวมถึงได้ส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบิน  นอจากนั้นจะเป็นแนวทางในการระดมทุนเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องบินที่เป็นของกองทุนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย และสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อากาศยานภาคเหนือในระดับนานาชาติต่อไป นายอาคม สุวรรณกันธา กล่าวเพิ่มเติม

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 เป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลา 26 ปี โดยมี นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์ในการบูรณะ ฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ซึ่งอากาศยานในอดีตและที่ปลดประจำการแล้วในทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำกลับมาทำการบินได้ในภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์การบิน เป็นแหล่งวิทยาการในการค้นคว้าศึกษา ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบินของอากาศยานในอดีต เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอากาศยานของประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว
คำค้น: , ,