ปปส.ภ.5 ร่วมกับ กกม. และ ปป.4 สปป. จัดบรรยายให้ความรู้กับผู้จัดการสาขาของนิ่มซี่เส็งขนส่ง

นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ปปส.ภ.5 ร่วมกับ กกม. และ ปป.4 สปป. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้จัดการสาขาของบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด จำนวน 70 คน ณ สำนักงานใหญ่บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้

1.สถานการณ์และรูปแบบการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านสถานประกอบการขนส่ง โดย ปปส.ภ.5
2.กฎหมาย ระเบียบ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 โดย กกม.
3.แนวทางปฏิบัติและการควบคุมการดำเนินการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดย ปป.4 สปป.

ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รับทราบถึงสถานการณ์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใจแนวทางในการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้บริหารบริษัทนิ่มขนส่ง 1988 จำกัด เข้าเยี่ยมกระบวนการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการทำงานบองบริษัทนิ่มขนส่ง 1988 จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม