เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวก ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายประชาชน หวังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และเป็นไปตามกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ Smart Growth ที่ช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในภาคของการเดินทางที่ลดลง และเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เติบโตไปตามทิศทางที่ถูกต้อง โดยในการเกิดโครงการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในเส้นทางสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทดลองเปิดให้บริการ ซึ่งในช่วงของการเตรียมการ ได้จัดการทดสอบทางเทคนิคในเส้นทางจริง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ทดลองใช้บริการ สำหรับการให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย R3 สำนักงานขนส่งจังหวัดได้อนุญาตให้ใช้รถบัสปรับอากาศ เป็นรถขนส่งมวลชนมาตรฐานพื้นชานต่ำความยาว 12 เมตร จำนวน 11 คัน มีความจุผู้โดยสารจำนวน 45 คน มีระบบบริการไวไฟบนตัวรถ รับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS ในกรุงเทพมหานคร และรถสมาร์ทบัสของจังหวัดภูเก็ตได้ โดยรถจะออกจากท่าอากาศยานนานาชาตเชียงใหม่ทุก 20 นาที และใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในช่วงเวลาปกติ 25 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที ในการเดินทางจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงปกติ และจะใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาเร่งรัด ซึ่งเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 บริการระหว่างเวลา 06.00-24.00 น.

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประกวดสติกเกอร์ติดรถขนส่งมวลชนและลายบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งการประกวดในครั้งนั้นมีนักออกแบบส่งผลงานเข้า ประกวดจำนวน 86 ราย มีการพิจารณาตัดสินรางวัลได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศสติกเกอร์ 1 รางวัล และลายบัตรสมาร์ทการ์ด 1 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลๆ ละ 30,000 บาท อีกทั้งยังมีรางวัลชมเชยให้อีก 23 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมบัตร Rabbit ประเภท privilege card อีกจำนวน 1 ชุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง