ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาด น่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค”

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดตามมาตรฐานและปลอดภัย พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นางสาวโชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ “เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาด น่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค” โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัยร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่,สถานีขนส่ง ผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี พ.ศ.2560 เฉพาะในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึง 759,703 คน ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และประทับใจ ส้วมสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเมื่อใช้บริการ ดังนั้น กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศนโยบายส้วมสาธารณะ และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อพัฒนาส้วม สาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน โดยกำหนดให้วันที่ 1 – 7 เมษายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจและพัฒนาส้วมในสถานประกอบการของตนเองให้ให้ได้มาตรฐาน HAS คือ 1.สะอาด H (Health) หลักสุขาภิบาล 2.เพียงพอ A (Accessibility) ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของ ผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และ 3.ปลอดภัย S (Safety) ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม โดยจุดเสี่ยงที่ถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ 1.ที่กดน้ำของโถส้วม 2.โถปัสสาวะ 3.ก๊อกน้ำ และ 4.กลอนประตู นอกจากการตระหนักถึงความปลอดภัยโดยช่วยกันรักษาความสะอาดแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีพฤติกรรมการใช้ ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง เช่น ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วมและล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการใช้ส้วม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากความไม่สะอาดของห้องส้วม จึงต้องเน้นให้มีการทำความสะอาดเป็นพิเศษ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,