ผู้ว่าเชียงใหม่ กล่าวอำลาก่อนโยกย้ายเข้ารับตำแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย”

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดมา โดยขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานเต็มกำลังความสามารถ และคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ในฐานะข้ารับใช้ของพระมหากษัตริย์ พร้อมได้กล่าวอำลาก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ทั้งแผนพัฒนาภาคเหนือ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด , แผนดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ , รายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ , สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 หน่วยงาน ร่วมดำเนินการบันทึกความตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ที่สุด และยังได้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่หมู่ที่ 1 (หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ) บ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่พื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งได้เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่นคง เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือน นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561 อีกด้วย

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจ ปลื้มใจที่ได้รับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความงามทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และทั้งน้ำจิตน้ำใจไมตรี การทำงานจึงเปี่ยมไปด้วยความสุข ภริยาผมเองได้ร่วมออกพื้นที่และได้ร่วมทำงานกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ข้าราชการทุกคนทุกภาคส่วน ได้ฝากขอบคุณมาด้วยในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งแม่บ้านมหาดไทยที่ได้ร่วมงานตลอดช่วงที่มารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจในการที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอฝากเรื่องสำคัญให้ช่วยดำเนินการต่อและให้ความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ขอให้ทุกคนทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอยู่ ก็ขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ทำให้เห็นว่าข้าราชการในฐานะข้ารับใช้ของพระมหากษัตริย์ โดยในการทำงานขอให้เปี่ยมไปด้วยสุขในความโชคดีที่ได้มาทำงานสนองพระเดชพระคุณของพระองค์ 2) ในเรื่องการทำงานขอให้ยึดระเบียบข้อกฎหมาย อยากให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “จังหวัดสะอาด” เรื่องสะอาดไม่เพียงสะอาดทางกายภาพซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันทำเพื่อให้ทางกายภาพของเชียงใหม่มีความสะอาดเท่านั้น แต่อยากให้สะอาดทั้งในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีจิตใจที่สะอาด การทำงานคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน คำนึงถึงกฎหมายระเบียบต่างๆ ควบคู่กันไป และ 3) การทำงานสนองนโยบายรัฐบาล ทั้งที่เร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการต่างๆ ก็ขอให้ทำงานเต็มกำลังความสามารถ เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีขีดความสามารถพร้อมที่จะร่วมมือให้การทำงานต่างๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานตลอด 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ต้องมีบ้างที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกับทุกท่านมากน้อยต่างกันไปสุดแต่ภารกิจแต่ละงาน ในธรรมเนียมเหนือเมื่อถึงวาระปี๋ใหม่เมืองจะมีการสูมาคาราวะ การให้อภัย อโหสิกรรมให้แก่กัน ในการที่กระผมจะต้องจากไปก็ขออโหสิกรรมที่อาจก้าวล่วงไปด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ได้โปรดอโหสิกรรมให้กระผมด้วย สุดท้ายอยากจะบอกว่า การก้าวตามเดินตามพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ได้นำพาความสุขความเจริญ ความสำเร็จมาสู่ตัวท่าน ขอให้ทุกท่านก้าวเดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของพระองค์ท่าน แล้วท่านจะเป็นที่รักของเทวดา เป็นที่รักของมนุษย์ ขอให้ทุกท่านทำงานไปให้สำเร็จตามที่ทุกท่านปรารถนา และขอให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ตามปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้กล่าวอำลาต่อที่ประชุมฯ ซึ่งตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized, นโยบายการเมือง
คำค้น: , ,