นิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” ระหว่างวันที่ 5 – 29 เมษายน 2561

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.  ณ บริเวณโถงกลาง ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดงานนิทรรศการ”ย่ามวิจิตร” ถือเป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ การจัดดำเนินโครงการจึงเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงาม และการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ด้วยการนำ “ย่าม” ซึ่งถือเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญและสัมพันธ์กันกับคนล้านนามานับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน และ “ย่าม” ยังบ่งบอกถึงรากเหง้าตามแหล่งที่มาในแต่ละวัฒนธรรม แม้ว่ารูปแบบของ “ย่าม”นั้นยังถูกพัฒนาเรื่อยมาตามกาลเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องใช้ในลักษณะเดียวกันได้ถูกเข้ามาแทนที่ “ย่าม” อยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จนทำให้วัฒนธรรมการใช้ “ย่าม” ลดน้อยลงอย่างเห็นชัด นิทรรศการดังกล่าวฯ จึงได้รวบรวม “ย่าม”ในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละท้องถิ่นในดินแดนล้านนา จากการสะสมของนักสะสมแต่ละท่านมาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับชม รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ “ย่าม” ขึ้น

ชิ้นงาน “ย่าม” ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสม อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์,อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง,คุณอัญชลี ศรีป่าซาง,คุณสุริยา วงค์ชัย,คุณวศิน อุ่นจะนำ,ผศ.ลิปิกร มาแก้ว,คุณพิพัฒน์ ศรีตะวัน,ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์,รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์,คุณมีนา ชัยเนตร
ในการนำย่ามมาจัดแสดงใช้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่าและประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่าม กับผู้เป็นเจ้าของ ในงานยังมีการแสดงประกอบ และการเดินแฟชั่นโชว์ ย่าม
ทางคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับชม นิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” ระหว่างวันที่ 5 – 29 เมษายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
โทร 053 944833 และ 053 218279

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , ,