ดีเดย์ !!! 1 เมษายน 2561 นี้ กรมการขนส่งทางบก เข้ม !!! กำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย 100%

ดีเดย์ !!! 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เข้ม !!! กำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน ทุกคัน ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ลดการบาดเจ็บและป้องกันการสูญเสียชีวิต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งยกระดับทุกความปลอดภัย เข้มข้น โดยใช้มาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ขับขี่ทุกประเภท มีวินัยการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำร่องเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย กำหนดให้เขตพื้นที่ภายในสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป พร้อมจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ไว้โดยเฉพาะสำหรับการกำหนดให้สวมหมวกนิรภัย 100% จะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาติดต่อราชการด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งหวังให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย การปลูกฝังวินัยจราจรอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย ทั้งนี้ ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ยังช่วยลดความสูญเสียชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่าการสวมหมวกนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตอีกด้วย กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน ทุกคัน สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนทุกครั้งที่เดินทาง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มทุกมาตรการยกกำลังสามเพื่อดูแลความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน โดยเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับช้าโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เปิดไฟหน้าขณะขับรถในเวลากลางวัน ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทั้งคนขับและผู้โดยสารเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนผ่าน Application “DLT GPS” หรือแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,