จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชนในชาติได้นําหลักธรรมที่ปรากฏ ในมหาชาติเวสสันดรชาดกมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ให้สังคมเกิดความสงบสุข

 

ทั้งนี้ การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการทําบุญที่บรรพบุรุษไทยสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อ เป็นเวลาช้านาน โดยการน้อมรําลึกถึงเรื่องราว ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันเป็นพระชาติสุดท้าย ที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่ จึงเรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ล้วนมีคติธรรมสอนใจให้ผู้ฟังรําลึกถึงการสละ ความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสําคัญ รวมถึงได้พิจารณาเรื่องราว ในเวสสันดรชาดกเป็นกรณีศึกษา เพื่อการสํารวมระวังและเจริญกุศลยิ่งขึ้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,