สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถือปฏิบัติธรรม และประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมทางด้านศาสนาในระดับจังหวัดและมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ร่วมส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นร่วมกันว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งวันหนึ่ง และในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ได้ศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติกิจกรรมของชาวพุทธด้วย
ซึ่งในวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รับฟังพระธรรมเทศนา และการบรรยายธรรมโดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าร่วมพิธีทางศาสนาด้วย

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปีนี้ เป็นการร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเมตตาเผยแพร่หลักธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นหนทางปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบำเพ็ญตนปฏิบัติธรรม ในหลักศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยพลังบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อผลักดันในการใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักนำสังคมให้สงบสุขร่มเย็นสืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม