สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub

คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1″ (Lanna Thai Coffee Hub) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ร่วมทั้งยกระดับกาแฟอะราบิกาให้ก้าวสู่มาตราฐานสากล และแก้ไขการปลูกการผลิตกาแฟอะราบิกา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)

โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาในการปฏิบัติงานจนถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้ครอบคลุมฤดูเก็บเกี่ยว การแปรรูปกาแฟอะราบิกา และสามารถดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การเกษตร, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ