สนอ.ม.แม่โจ้ ขยายพื้นที่ Green Office มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ Maejo GO Eco

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขยายพื้นที่โครงการ สำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโซติ ชั้น 5 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานทำให้สำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขึ้นสู่อันดับที่ 9 ของประเทศในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric Overall Rankings 2017 จาก 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมี 27 มหาวิทยาลัยของไทย ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ Green University 2017”

นายสุกิจ ติดชัย ประธานคณะทำงานสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2561 สำนักงานอธิการบดี ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการไปยังหน่วยงานในกลุ่มอาคารอำนวย ยศสุข สระว่ายน้ำอุบลรัตน์ ซึ่งขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก่บุคลากรในอาคาร คณะทำงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการดำเนินงานของคณะทำงาน อาคารอำนวย ยศสุข จะมี คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(ชุดใหญ่)ของสำนักงานอธิการบดีเป็นพี่เลี้ยง และจะ kick off Green Office อาคารอำนวย ยศสุข หลังจากแล้วเสร็จกิจกรรมทันที”

อาคารอำนวย ยศสุข เป็นอาคารศูนย์กิจการนักศึกษา ที่รวมหน่วยงานของกลุ่มคลัชเตอร์นักศึกษา ในการดำเนินงานให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานองค์กรนักศึกษาต่างๆ เป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนพร้อมร่วมกันพัฒนาให้กลุ่มคลัชเตอร์นักศึกษามุ่งสู่ยุทธศาสตร์ Maejo GO Eco ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , ,