ลงนามความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนานักธุรกิจ SBA (SUMREJ BUSSINESS ACADEMY)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ร้าน IFCG Wealth Cafe Chiangmai ชั้น 1 อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณทักษ์ พันธ์วัฒนะสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเอฟซีจี และผู้อํานวยการหลักสูตร SBA จํากัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการจัดโครงการ, คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ CEO บริษัท ไอเอฟซีจี จํากัด กล่าวขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเครือ ศิริปันนา และที่ปรึกษาหลักสูตร SBA และอ.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนานักธุรกิจ SBA (SUMREJ BUSSINESS ACADEMY)

โดยหลักสูตร SBA by CMU คือ หลักสูตรเสริมสร้าง ความรู้ในการทําธุรกิจยุคใหม่ ที่เสริมแนวคิดสําคัญในทุกด้านของการทําธุรกิจ พร้อม ไปกับการช่วยเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจยุคใหม่ทุกคน “จําเป็น” ต้องมี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ประกอบการทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการพัฒนา ตนเองและธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน หัวใจของหลักสูตรเน้นความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจสมัยใหม่ ธุรกิจแวดวง Startup เทคโนโลยีใหม่ที่กําลัง ก้าวเข้ามา เทคนิคการใช้สื่อ Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ การทําการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การมีความคิดสร้างสรรค์เชิง ธุรกิจ เทคนิคการขึ้นพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาตนเอง

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการในภาคเหนือ จากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 100 ท่าน โดยมีหัวข้อสำคัญเพื่อมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้นักธุรกิจระดับภูมิภาค ได้เข้าเรียนหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับธุรกิจสู่สากล แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ที่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้ อาทิ

  • Marketing Core – Market Trend ที่เปลี่ยนทำให้เราต้องปรับตัวมารับฟังผู้มีประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวธุรกิจผ่านการทำการตลาดแบบปัจจุบัน
  • Branding Core – การทำแบรนด์ หรือความเข้าใจในแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านการวางแผนกระบวนการคิด รับฟังผู้ประสบความสำเร็จในการทำแบรนด์ผ่าน Speaker กว่า 8 ท่านใน 4 Talks
  • Management Core – เรียนรู้รูปแบบการบริหารผ่านผู้บริหารระดับสูง และผู้มีประสบการณ์ผ่าน Talk
  • Financial Core – การบริหารการเงินเป็นเรื่องสำคัญ เล่าประสบการณ์จริง จากนักบริหารทางการเงิน ผ่าน Talk ที่เกี่ยวกับการเงิน และความเคลื่อนไหวของอสังหา

ระยะเวลาเรียนและเข้าฝึกอบรม จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เรียนทั้งหมด 17 ครั้ง และกิจกรรมนอกสถานที่อีก 2 ครั้ง เรียนที่อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.sbabycmu.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การศึกษา, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,