มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีแนวทางการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 – 300 คน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย สามารถคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ไม่เกิน 1 คน (โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม) ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วอาศัยอำนาจในมาตรา 32 และมาตรา 38(2) แห่งพระราชบัญญัตริมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ซึ่งผลการคัดเลือก มีดังนี้

 

  • ข้าราชการดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด
  • พนักงานราชการดีเด่น สิบตรีสมจิตร์ พรหมมา วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น จะเข้าพิธีรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2561 และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นทั้ง 3 ท่าน จะเข้าพิธีรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกแขนง เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,