จังหวัดเชียงใหม่ เร่งลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคืบหน้าไปแล้วเกือบ 50% พร้อมเชิญชวนนิสิตนักศึกษา และเครือข่ายประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ซึ่งได้มีการ Kick off ไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 204 ตำบล 2,182 หมู่บ้าน/ชุมชน และได้ดำเนินการไปแล้ว 1,052 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 48.21 (เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม รวมทั้งสิ้น 116,243 คน ซึ่งผลจากการดำเนินงานพบปัญหาสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ปัญหาการใช้น้ำ 2) ปัญหาด้านถนน 3) ปัญหาน้ำดื่ม 4) ปัญหาการคมนาคมติดต่อสื่อสาร และ 5) ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร

นอกจากนี้ ในการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ระดับตำบล ยังพบปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและวัยทำงานเข้าร่วมประชุมน้อยมาก ทำให้การเสนอปัญหาไม่ครอบคลุม , ทีมขับเคลื่อนต้องรับผิดชอบหลายตำบล/ติดภารกิจ , บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการใช้บันทึกในระบบ Online , ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความมั่นใจในการเสนอปัญหา/ความต้องการ/ต้องได้รับการกระตุ้นจากทีมขับเคลื่อน เป็นต้น โดยการจัดเวทีประชาคม เวทีที่ 1 นั้น จะมีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการครบทั้งหมด 2,182 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ทันตามกำหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งเชิญผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับอำเภอ ในการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง
คำค้น: , , ,