แถลงข่าวสรุปรายงานผลความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อน “การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

ผลความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมพร้อมเริ่ม Kick off ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ประจำสัปดาห์) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการร่วม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน แถลงข่าวสรุปรายงานผลความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อน “การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีหลักในการทำงานของทีมขับเคลื่อน คือ การเข้าไปพบประชาชนในหมู่บ้าน แล้วนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน โดยมีทีมงานเข้าไปร่วมกันทำงานในหมู่บ้าน จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมขับเคลื่อนประเทศ และทีมงานตามภารกิจ โดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกรอบในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , คนไทยไม่ทิ้งกัน , ชุมชนอยู่ดี มีสุข , วิถีไทยวิถีพอเพียง , รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยี , ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2561 โดยใช้กระบวนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 วันที่11 – 30 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวัน kick off จัดตำบลละ 1 หมู่บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ

 

สำหรับ ผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้ 1.) เตรียมความพร้อมกลไกในการขับเคลื่อนฯ ในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบล/ชุมชน เสร็จเรียบร้อย 2.) ดำเนินการถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล/ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 25 อำเภอ 230 ตำบล 7 ชุมชน จำนวน 2,551 คน 3.) กำหนดจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 “การปรับทุกข์ ผูกมิตร” กับประชาชนในทุกหมู่บ้าน โดยเลือกพื้นที่ตำบลละ 1 หมู่บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลเข้าไปเยี่ยมเยือน รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีประเด็นที่จะจัดเวทีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.คนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นการดูแลผู้มีรายได้น้อย การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแก่รัฐ และ 2.ชุมชนอยู่ดีมีสุข

 

เป็นการพัฒนาสู่ความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ของประชาชน การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร โดยจะทำอย่างไรให้การจัดเวทีประชาคม เป็นเวทีที่ทำให้ความต้องการของประชาชนเกิดผลได้จริง และการทำงานเน้นถึงความโปร่งใส 4.) การจัดเวทีประชาคม ในครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ในระดับหมู่บ้าน และได้ประชุมวางแผนติดตาม สนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ในระดับตำบล/ชุมชน ทั้ง 230 ตำบล 7 ชุมชน 2,066 หมู่บ้าน ในการดำเนินงานระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112607 และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112647-8

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม