สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา เรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา เรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน” เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น หวังผลักดันให้กำหนดวันสำคัญของประเพณีสงกรานต์ให้ตรงกับวันหยุดราชการ

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนาสร้างการรับรู้ในหัวข้อเรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน” 16 เมษายน วันพญาวัน (วันเถลิงศก) เพื่อสร้างการรับรู้ในพิธีกรรมความเชื่ออันเป็นมงคลแก่ชีวิต ที่ถูกต้องในการนับวันเดือนปีทางสุริยคติและจันทรคติ ตามปฏิทินโหนหลวง และโหราจารย์ล้านนา โดยวันสงกรานต์ได้เคลื่อนจากเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

ด้าน นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีล้านนาได้มีการกำหนดวันปี๋ใหม่เมือง ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ โดยในวันแรก เรียกว่า วันสังขานต์ล่อง และวันที่ 2 เรียกว่า วันเนาว์ หรือ วันเน่า ส่วนในวันที่ 3 เรียกว่า วันพญาวัน หรือ วันเถลิงศก ซึ่งวันดังกล่าวได้เคลื่อนไปตรงกับวันที่ 14 15 และ 16 เมษายน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 แล้ว แต่ทางราชการยังกำหนดวันหยุดราชการตายตัวเหมือนเดิม ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยผิดแผก ไม่เป็นการถูกต้อง และยังใช้ความเคยชินกับวันแบบเดิม แทนที่จะไปวัดวันพญาวัน แต่กลับไปวัดวันเน่า จึงถือว่าไม่เป็นมงคลต่อตนเอง และบ้านเมือง ดังนั้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประชุมหารือกัน และนำเสนอให้ทางราชการกำหนดวันดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมตามจารีตประเพณี ตั้งแต่การปัดกวาดบ้านเรือน ขนทรายเข้าวัด ทำบุญวันพญาวัน และวันสระเกล้า-ดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “คนล้านนาจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวัน” (16 เมษายน วันพญาวัน วันเถลิงศก) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ ลานโพธิ์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์ นักวิชาการ และประชาชน ที่จะมาร่วมเสวนา ประกอบด้วย มหาราชครู และโหรหลวงจากส่วนกลาง ร่วมกับพระครูอดุลสีลกิตติ์ ปราชญ์ด้านพิธีกรรมและปฏิทินล้านนา , นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.เกริก อัครชิโนเรศ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊กตืนล้านนา ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว จะได้นำเสนอผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังรัฐบาลให้มีการกำหนดวันสำคัญในปฏิทินไทย ปฏิทินวันหยุดราชการให้ถูกต้องต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว