มูลนิธิพระมหาไถ่ จัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เชิญคนพิการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อคนพิการที่จังหวัดเชียงใหม่

นายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กำหนดจัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อคนพิการ การเรียนรู้การผลิตและเผยแพร่สื่อขั้นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) แนวทางการสื่อสารสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อทางเลือกให้คนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนให้มีช่องทางสื่อทางเลือกเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสาระด้านคนพิการในทุกมิติ โดยจะเปิดรับสมัครคนพิการจากสมาคม ชมรม หน่วยงานท้องถิ่นหรือครอบครัวคนพิการเข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน จึงขอเชิญคนพิการจากครอบครัวคนพิการ สมาคม ชมรมและหน่วยงานท้องถิ่นสมัครหรือสอบถามรายละเอียดการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08 1562 9541, 09 2756 1691 สายด่วนคนพิการประชารัฐ 1479 หรือ E-mail : Vimolrat@mahatai.org, Kotchanipha@mahatai.org ได้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม