มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะทําพิธีเปิด “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477” 16-19 ก.พ. 2561 นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะทําพิธีเปิด “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477” ซึ่งเป็นต้นแบบ ต้นแบบตลาดสีเขียว ให้เกิดการขยายผลไปสู่ ตลาดสีเขียวที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ ด้วยการสร้างความสุขให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค ด้วยผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม จากการขายของเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

โดยมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ให้การสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรจาก 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้นําผลผลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ทั้ง พืช ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ปลาเนื้อสัตว์ ที่ ได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากนักวิจัย ตลอดจนผลผลิตที่ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาจําหน่ายตรงแก่ผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม ผลผลิตทุกชนิดได้รับการรับรอง/สุ่มตรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

การร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตร ในการขยายโอกาสทางการตลาดครั้งนี้ สํานักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และกิจกรรมเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรจาก 25 อําเภอ เป็นเครือข่าย

“กาดแม่โจ้ 2477” ให้เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําต้นแบบ กาดแม่โจ้ 2477 ขยายโอกาส ไปสู่อําเภออื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

พบกับกิจกรรมการจําหน่ายผลผลิต สินค้า อาหาร “เสน่ห์ล้านนา ผักพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน”อาทิ ข้าว ผัก ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล หมูกินหยวก ไก่พื้นเมือง ตลอดจน อาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นเสน่ห์ล้านนาแท้ ๆ

ตลอดจน ผลผลิตของนักศึกษา “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” ของนักศึกษาจากหลากหลายสาขา ระดมผลผลิต
เพื่อทุกๆ ท่าน

นอกจากนี้ พบกับการแสดงบนเวทีและ การ เสวนา”กาดแม่โจ้ 2477 ต้นแบบตลาดเกษตรอินทรีย์” ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ดําเนินรายการโดย ดร.ชมชวน บุญระหงส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม