เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่”

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่” เพื่ออนุรักษ์ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน พร้อมส่งเสริมให้เป็นเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ วัดสารภี ตำบลสารภี อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่” โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานฯ ภายในงานได้มีการเปิดป้ายและผูกผ้าต้นยางนา , ช่างฟ้อนเล็บจิตอาสาจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอสารภี จำนวน 360 คน , การแสดงกลองสะบัดชัย กลองมองเซิง ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนหอกฟ้อนดาบ การสาธิตการดูแลต้นยางนา เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดตัวต้นไม้ กลุ่มต้นยางนา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีตกับปัจจุบัน อีกทั้ง ยังสามารถนำเอกลักษณ์ความโดดเด่นของกลุ่มต้นยางนา สองฟากฝั่งของถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกต้นไม้ใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จำนวน 4 ต้น จาก 65 ต้นทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มต้นยางนารักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ต้นจามจุรียักษ์ สโมสรยิมนาคาเชียงใหม่ ต้นยางนาร่มมงคล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และต้นมะจำโรง อำเภอสันป่าตอง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปเปิดตัวต้นไม้ใหญ่ที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ก็เพราะว่า ในสังคมไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความรักและความศรัทธาของคนทั้งชาติ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี ดังนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเสมือนเป็นร่มไม้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมีใจรัก หวงแหนธรรมชาติ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้ด้วย เพราะต้นไม้แต่ละต้นมีตำนาน มีเรื่องราว สะท้อนถึงความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดช่วงเวลาที่ต้นไม้นั้นได้ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม