เปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย” และมอบแนวนโยบาย “ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง”

วันที่ 23 มกราคม 2561  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการเปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”   ว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่    ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ   โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ   โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล  ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application

โดยในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services)  รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า 3,000 รายการ  และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ ดังนี้

ตราสัญลักษณ์ “Official”  หมายถึง  ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย

ตราสัญลักษณ์ “Verified”   หมายถึง   ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ  ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่

ตราสัญลักษณ์ “Standard”   หมายถึง   มาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้  เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน ณ ปัจจุบัน

Thailand Tourism Directory    ยังมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากในเมืองหลักไปสู่เมืองรอง   เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีมากขึ้นกว่าเดิม        นับเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ  โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา  ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน   พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

นอกจากนี้  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับก้าวต่อไปของโครงการ Digital Tourism  อีกว่า  Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platformภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism  ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platform นี้  เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ทุกคน มีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents)  เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว  การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น  รวมถึงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว  เจ้าของที่พัก  เจ้าของร้านอาหาร  เจ้าของสินค้าในชุมชน  เจ้าของบริการด้านสุขภาพ  ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลบันทึกเข้าในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง  และเมื่อข้อมูลดิจิทัลนั้น  ผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว  ก็จะถูกนำเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH จะเห็นได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล  คือ  ระบบ Platform ดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เท่านั้น  อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directory นี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน และ Digital Tourism Platform จะเป็น Platform ของมวลชน ข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ   ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับแนวนโยบาย Big Data  ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา) อย่างเต็มความสามารถ

อนึ่ง   นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ยังได้กล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับ  “ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง” ว่า  รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการในการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง หรือพื้นที่รองในเมืองหลัก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขความประทับใจ รวมถึงเสน่ห์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว    ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในชุมชน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเองจากจุดท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว  ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ตามมายังพื้นที่เมืองรองอีกมากมายในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม