สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

วันนี้(23 ม.ค. 61) เวลา 08.56 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 2 ท่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,053 คน จากคณะ 21 คณะ 1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือปริญญาเอก 167 คน ปริญญาโท 1,361 คน ปริญญาตรี 5,525 คน โดยภาคเช้า 3,474 คน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ 426 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 463 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 83 คน คณะสังคมศาสตร์ 197 คน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 71 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 279 คน คณะการสื่อสารมวลชน 187 คน คณะเกษตรศาสตร์ 450 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 142 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 280 คน คณะนิติศาสตร์ 211 คน คณะบริหารธุรกิจ 587 คน และบัณฑิตวิทยาลัย 87 คน

ภาคบ่าย 3,579 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 263 คน คณะแพทย์ศาสตร์ 294 คน คณะเภสัชศาสตร์ 150 คน คณะมนุษยศาสตร์ 504 คน คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ 284 คน คณะวิจิตรศิลป์ 292 คน คณะวิทยาศาสตร์ 687 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 808 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 297 คน

ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 660 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 781 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 143 คน และเหรียญเงิน จำนวน 517 คน

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เยาวชน