จิตอาสาสร้างสรรค์วันเด็ก 2561 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ

ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม ฯลฯ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการเสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยังเป็นการใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้รับความรู้ ความสุข ตลอดจนความสนุกสนาน

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์วันเด็ก 2561 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนเหล่านี้ได้รู้จักคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น รู้จักเสียสละ อดทน รู้รักสามัคคี กล้าแสดงออก ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอเชิญ ร่วมบริจาค / ร่วมมอบ อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม ฯลฯ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคได้ที่ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. หรือทางหมายเลขบัญชี 892 – 237294 -7 น.ส.กาญจนา บรรดิษฐ ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-5545263 คุณณัฐธนกมล พรมเสน (ออม) และ 063-5264467 คุณสุพัตรา จำปาอิน (บี)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน