จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ เวทีกลางภายในสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับงานและวางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ พร้อมกับได้นำเอาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ แนวทางพัฒนาเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอำเภอ ให้ออกมาโดดเด่นบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะทำให้สร้างความประทับใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะถือเอาวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นห้วงระยะเวลาจัดงาน ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางภายในสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” และในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเคลื่อนไปจอดยังบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาม

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักจะแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.) การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ บอนไซต์ การจัดสวน ซุ้มถ่ายภาพ ฯลฯ 2.) การประกวดขบวนรถบุปผชาติ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561) จากเชิงสะพานนวรัฐไปถึงบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีขบวนจำนวนทั้งสิ้น 24 คัน แยกตามประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทสวยงาม , ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ 3.) การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเชิญทุกอำเภอจัดทำร้านเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 4.) การแสดงดนตรีในสวน ณ บริเวณเวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด เวลา 19.00 – 23.00 น. 5.) การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีการบรรเลงดนตรีและแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เวทีลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เวลา 18.00 – 22.00 น. 6.) การตกแต่งเส้นทาง/การทำถนนดอกไม้/การจัดสวน โดยดำเนินการบริเวณรองคูเมืองเชียงใหม่ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน ตลอดจน ถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ 7.) การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด แบ่งการจัดสวนเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”, โซน B “ต้องมนต์ทุ่งทิวลิป”, โซน C “ดินแดนอุโมงค์ไม้ดอก”, โซน D “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล” 8) การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่/นางงามบุปผชาตินานาชาติ ซึ่งจะจัดการประกวดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิดและออกแบบเพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว