กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH: มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”​​​​​​​

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH: มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย” เพื่อนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากในเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีมากขึ้นกว่าเดิม นับเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมมอบแนวนโยบาย “ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน: เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง” ณ ห้องนันทา 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ  โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา  ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน  พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application”

โดยในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว  เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services)  รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า 3,000 รายการ  และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ ดังนี้
ตราสัญลักษณ์ “Official”  หมายถึง  ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย
ตราสัญลักษณ์ Verified”   หมายถึง   ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ  ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่
ตราสัญลักษณ์ “Standard”   หมายถึง   มาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้  เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน ณ ปัจจุบัน

“Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platformภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism  ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platform นี้  เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ทุกคน มีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents)  เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว  การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น  รวมถึงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว  เจ้าของที่พัก  เจ้าของร้านอาหาร  เจ้าของสินค้าในชุมชน  เจ้าของบริการด้านสุขภาพ  ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลบันทึกเข้าในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง  และเมื่อข้อมูลดิจิทัลนั้น  ผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว  ก็จะถูกนำเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH จะเห็นได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล  คือ  ระบบ Platform ดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เท่านั้น  อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directory นี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน และ Digital Tourism Platform จะเป็น Platform ของมวลชน ข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ   ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับแนวนโยบาย Big Data  ของ พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเต็มความสามารถ” คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติม

อนึ่ง คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้กล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับ “ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง” ว่า รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการในการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง หรือพื้นที่รองในเมืองหลัก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขความประทับใจ รวมถึงเสน่ห์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในชุมชน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเองจากจุดท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามมายังพื้นที่เมืองรองอีกมากมายในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, ไอที - ยานยนต