แถลงข่าว “เปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการ “เปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่” ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการปิดปรับปรุงไปเมื่อปี 2559

โดยก่อนที่จะปิดปรับปรุงนั้นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2545 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2545 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี


​หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้เปิดดำเนินการเป็นเวลา 14 ปีจนถึงปี พ.ศ.2559 จึงได้ทำการปิดชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงนิทรรศการถาวร ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 11,085,215 บาท(สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

 


การปรับปรุงครั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้มีความทันสมัยเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Discover the Origins of Chiang Mai’s Identity” พร้อมจะเปิดบริการให้ท่านได้เข้าชมเพื่อร่วมสัมผัสแก่นแท้ของเมืองเชียงใหม่แล้ว.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม