เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่รณรงค์ “ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ “ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงใหม่ , ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารและความสะอาดของตลาดต้นลำไย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในโครงการรณรงค์ “ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย”

โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร และพิษภัยจากการบริโภค ภัยร้ายน้ำมันทอดซ้ำ นอกจากนี้ ยังได้มอบป้ายรางวัล Clean Food Good Taste ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน 11 ราย และตรวจคัดกรองสุขภาพ และตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของผู้ประกอบการ ผู้มาจับจ่ายใช้สอย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ด้าน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้การประกอบกิจการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการประกอบกิจการให้อยู่ในเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันตลาดหลายแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีทั้งประชาชนในชุมชน เพื่อเน้นการพัฒนาสถานประกอบการตลาดสด การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุมดูแลอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจับจ่ายซื้อของฝาก อาหารสด ผักและผลไม้ตามตลาดสดในเขตเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าและอาหารที่สะอาดปลอดภัย ในสถานประกอบการตลาดที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จึงได้มีการร่วมมือในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย การปรับปรุง และการพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดสดมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง