เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า ประจำปี 2560


  • วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
    การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหน ช่วยกันปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งตระหนักถึงความสูญเสียสัตว์ป่าที่ถูกล่า โดยวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503
    กิจกรรมภายในงาน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยจัดฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน และมีการจัดกิจกรรม Walk Rally ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากัวร์เทรล เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง และได้เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัตว์ป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า ประจำปี 2560

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,