สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2”

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ … สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2”

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงในอนาคต จึงได้กิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2” ขึ้น เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่างๆ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ต่อไป

โดยกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน ปีที่ 2” จะมีการมอบของขวัญความสุขให้แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านห้วยหญ้าไทร อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, เยาวชนบ้านป่ากุ๋ย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 6 มกราคม 2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนเยาวชนและผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันของเล่น หนังสือนิทาน และของใช้อื่นๆ ในสภาพดี เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาส โดยสามารถร่วมแบ่งปันได้ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันนี้ – 3 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 053-920000

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม