จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง”

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” เพื่อยกระดับคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  ที่ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) โดยประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมกับเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิกาสดและคั่ว ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟให้สูงขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยังตลาดกาแฟในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอาราบิกาต่อไป

 

สำหรับ งานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับโครงการ LannaThai Coffee Hub และเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รวมไปถึงการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการการแข่งขันสุดยอดฝีมือนักชงกาแฟ : Barista และการประกวดคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิกา เพื่อแข่งขันหาเมล็ดกาแฟล้านนาที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือบน 1 ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพที่มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟ และสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นกาแฟล้านนาคุณภาพสูงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม